top of page

Ogólne warunki współpracy

 

Niniejszy Regulamin określa główne warunki korzystania z Usług Adam przez Klientów.

Usługi profesjonalne mogą być świadczone za pośrednictwem platformy Adam wyłącznie na podstawie zgody użytkownika na warunki określone poniżej.

Artykuł I

Definicje

Malarzadam.pl - (zwane dalej “Adam”) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praga 6, Czechy, Numer ID: 09360735, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, akta 335125, podmiot gospodarczy świadczący wsparcie technologiczne w zakresie administracji dla działalności gospodarczej Klientów (Profesjonalistów) specjalizujący się w usługach profesjonalnych i łączy osoby zainteresowane zakupem Usług profesjonalnych ze swoimi Klientami, którzy chcą świadczyć Usługi profesjonalne w odpowiednim czasie i miejscu.


Klient - oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług profesjonalnych, która świadczy usługi profesjonalne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność na rzecz użytkowników końcowych usługi w ramach odrębnego stosunku prawnego ustanowionego na podstawie umowy o dzieło.

Usługi - oznaczają usługi świadczone przez Adam, w tym udostępnianie platformy technologicznej Adam, obsługę klienta, pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Usługi Profesjonalnej oraz inne podobne usługi.

Umowa - umowa na podstawie której możliwe jest korzystanie z usług platformy malarzadam.pl, zawarta w sposób dorozumiany na podstawie czynności prawnej, a także niniejszego Regulaminu regulującego stosunki między Klientem, a malarzadam.pl w zakresie korzystania z Usług.

Profesjonalista - oznacza przedstawiciela, pracownika lub dostawcę Klienta. (Osoba wykonująca usługi na rzecz Użytkownika usług, którego nie jest pracownikiem.) Spełniająca warunki malarzadam.pl obowiązujące w danym czasie dla aktywnych Profesjonalistów korzystających z Usług malarzadam.pl i którego malarzadam.pl upoważnił do dostępu do Usług malarzadam.pl w celu świadczenia usług.

Użytkownik usługi malowania/Użytkownik serwisu -  osoba fizyczną lub osoba prawna pytającą o profesjonalne usługi, która nawiązuje z Klientem odrębny stosunek umowny, na podstawie którego Klient świadczy profesjonalne usługi.

Usługi profesjonalne -  oznaczają świadczenie usług o określonym rodzaju umiejętności manualnych, prowadzonych w celu generowania zysku, takich jak świadczenie profesjonalnych usług, hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych, architektonicznych, przeprowadzkowych i innych na rzecz Użytkowników usług profesjonalnych za pośrednictwem Adam, a mianowicie na rzecz klientów i ich specjalistów.

Umowa o Dzieło -  oznacza umowę zawartą na podstawie pisemnego zamówienia pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Klientem, który świadczy Profesjonalne Usługi na rzecz Użytkownika Serwisu za pośrednictwem Profesjonalistów. Umowa o dzieło stanowi odrębny stosunek prawny pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Serwisu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy o Dzieło. Adam nie jest stroną Umowy o Dzieło i nie wynikają z niej żadne zobowiązania prawne dla Adama.

 

Artykuł II

Oświadczenia wstępne Stron

 

1. Adam oświadcza, że jest operatorem platformy technologicznej i ma niezbędne doświadczenie, wiedzę i know-how, które umożliwiają Adamowi generowanie profesjonalnych zleceń dla Klienta na warunkach uzgodnionych w niniejszym dokumencie.

 

2. Klient oświadcza, że chce nawiązać współpracę biznesową z Adamem jako stroną korzystającą z usług technologicznych i administracyjnych w celu wspierania swojej działalności gospodarczej. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adam jest dostawcą wsparcia technologicznego w zakresie administracji i nie świadczy usług profesjonalnych.

 

3. Oświadczenia stron. Obie Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę w celu generowania możliwości biznesowych, zapewnienia Klientowi wsparcia technologicznego Adama oraz wsparcia administracyjnego Adam na rzecz Klienta.

 

Artykuł III
Przedmiot Umowy


Adam zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi wsparcia administracyjnego i technologicznego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Klient zobowiązuje się zapłacić Adamowi opłatę za takie usługi.

Artykuł IV

Definicja relacji pomiędzy Klientem a Użytkownikiem usługi

Stosunki między stronami - Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że świadczenie profesjonalnych usług przez Klienta na rzecz Użytkowników serwisu skutkuje zawarciem Umowy o Dzieło, tj. prawnie wiążącego bezpośredniego stosunku handlowego bez udziału Adama, pomiędzy Klientem a Użytkownikiem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązki i zobowiązania wobec Użytkowników usługi lub osób trzecich, które powstaną w związku ze świadczeniem przez Klienta profesjonalnych usług.

Dane kontaktowe - Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adam może przekazać Użytkownikowi usługi dane kontaktowe Klienta lub dane dotyczące ubezpieczenia na uzasadnione żądanie Użytkownika usługi. ​

Artykuł V

Definicja relacji między Adamem a Klientem

 

1. Stosunki między Stronami. Adam łączy potencjalnych Użytkowników profesjonalnych usług z Klientami Adama, którzy chcą świadczyć profesjonalne usługi w danym miejscu i czasie. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ze względu na fakt, że Adam udostępnia Klientowi platformę administracyjną i technologiczną oraz generuje nowe zlecenia malarskie, pomiędzy Adamem a Klientem powstaje prawnie wiążący, bezpośredni stosunek biznesowy, w którym Adam i Klient mają równą pozycję jako dwa odrębne podmioty gospodarcze. Adam nie zarządza ani nie kontroluje Klienta, ani Malarza Klienta w trakcie wykonywania niniejszej Umowy. Klient i Malarz Klienta nie są upoważnieni do podejmowania żadnych zobowiązań prawnych w imieniu Adama i gwarantują, że nie będą podawać się za pracowników, kierownictwo lub upoważnionych przedstawicieli Adama, lub któregokolwiek z oddziałów Adama. Strony wyraźnie potwierdzają, że niniejsza Umowa nie jest umową o pracę i nie ustanawia żadnego stosunku pracy (w rozumieniu prawa pracy, prawa podatkowego lub prawa ubezpieczeń społecznych) pomiędzy Adamem a Klientem (lub Profesjonalistami Klienta). W zakresie relacji pomiędzy Klientem a Adamem Klient ponosi i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za profesjonalne usługi świadczone przez Profesjonalistów Klienta.

2. Opłata za profesjonalną usługę jest wynikiem dopasowania życzeń Użytkownika Serwisu (ile Użytkownik Serwisu jest skłonny zapłacić za usługę) i życzeń Klienta (za ile Klient jest skłonny wykonać usługę). Na tej podstawie Adam dopasowuje Użytkowników Serwisu i Usługobiorców chętnych do wykonania usługi na podanych warunkach. Sugerowana cena jest wartością zalecaną dla obu Stron, która powinna ułatwić dopasowanie potencjalnego Użytkownika Serwisu i Klienta gotowego wykonać usługę na tych warunkach. Obie Strony mają możliwość wpłynięcia na ostateczną cenę, jeśli zajdzie taka potrzeba. ​

3. Akceptacja pracy. Klient oraz Specjaliści Klienta są uprawnieni do przyjęcia lub odrzucenia każdego zlecenia wygenerowanego przez Adama. Przyjmując zlecenie, Klient wyraża zgodę na zawarcie z Użytkownikiem Serwisu Umowy o dzieło. W ten sposób Klient akceptuje zakres profesjonalnych usług oraz związane z nimi zadania zawarte w kalkulacji lub dodatkowe usługi wymagane przez Użytkownika Usługi oraz jakość wymaganą przez Użytkownika Usługi, które zostały przedstawione Klientowi przez Adam i/lub któregokolwiek z przedstawicieli Adam.

4. Usługa wykonywana przez osobę trzecią. Jeżeli Klient wykonuje swoje zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy o Dzieło za pośrednictwem Profesjonalistów Klienta, ponosi on taką samą odpowiedzialność za to wykonanie za pośrednictwem Profesjonalistów Klienta, jak gdyby to Klient je wykonywał. Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Adamowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed wykonaniem usługi.

5. Obowiązek zawiadomienia. Klient oraz Profesjonaliści Klienta przyjmują do wiadomości i akceptują żądanie Użytkownika Usługi dotyczące pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny, oraz zakresu profesjonalnych usług przed rozpoczęciem świadczenia profesjonalnych usług. Klient i Profesjonaliści Klienta przyjmują również do wiadomości i akceptują prośbę Użytkownika Serwisu o podpisanie z Użytkownikiem Serwisu po zakończeniu profesjonalnych usług protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzez podpisanie którego Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykonanie, jakość i zakres profesjonalnych usług.

6. Cesja wierzytelności – W przypadku niezapłacenia przez Użytkownika usługi na rzecz Klienta całości ceny za dzieło wykonane na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Użytkownikiem usługi a Klientem przy wykorzystaniu Usług spółki Adam, w terminie do 5. dnia od przekazania gotowego dzieła przez Malarza, Klient po upływie powyższego terminu przenosi na spółkę Adam:

a) całą swoją wierzytelność wraz z przystąpieniami polegającą na prawie do zapłaty przez Usługobiorcę ceny za wykonanie dzieła na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Klientem w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Adam;

b) całej wierzytelności wraz z dodatkami polegającej na uprawnieniu do zapłaty przez Usługobiorcę kary umownej w wysokości 0,05% nieuregulowanej kwoty ceny za dzieło za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z zapłatą ceny za dzieło na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Klientem w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Adam.

Artykuł VI
Definicja relacji pomiędzy Klientem a Profesjonalistą

 

Relacje między Stronami - Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wobec Profesjonalistów, które powstały w związku z relacjami Klienta z Profesjonalistami Klienta (w tym ze świadczeniem profesjonalnych usług). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się sprawować wyłączny nadzór nad Profesjonalistami oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy) regulujących relacje Klienta z Profesjonalistami Klienta lub w inny sposób z nimi związanych.

Odpowiedzialność za Profesjonalistów - Klient przyjmuje do wiadomości, że w każdych okolicznościach ponosi odpowiedzialność za Profesjonalistów Klienta oraz ich postępowanie i błędy wobec Użytkowników serwisu i Adama.

Artykuł VII
Wymagania dotyczące profesjonalnych usług

1. Kontrola jakości. Użytkownik Serwisu wymaga prawidłowego i wysokiej jakości wykonania profesjonalnej usługi. Jakość usługi jest kontrolowana przede wszystkim przez Użytkownika Serwisu.

2. Ocena usługi przez Użytkownika serwisu. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (a) po wykonaniu profesjonalnej usługi Użytkownik profesjonalnej usługi zostanie poproszony przez Adama o ocenę usługi za pośrednictwem platformy Adam, gdzie będzie mógł zostawić opcjonalny komentarz lub opinię dotyczącą profesjonalnych usług.

3. Średnia ocena. Klient przyjmuje do wiadomości, że Adam pragnie umożliwić Użytkownikom dostęp do wysokiej jakości usług za pośrednictwem platformy administracyjnej i technologicznej Adam. Aby każdy Profesjonalista mógł nadal korzystać z dostępu do platformy administracyjno-technologicznej Adam, średnia ocena Profesjonalisty wystawiona przez użytkowników musi pozostawać powyżej minimalnej akceptowalnej średniej oceny określonej przez Adama dla danego obszaru. Adam może od czasu do czasu aktualizować wartość takiej minimalnej akceptowalnej średniej oceny według własnego uznania (zwanej dalej "Minimalną średnią oceną").

4. Roszczenia. Klient zgadza się, że Klient dla danego Użytkownika Serwisu może zostać zastąpiony.

Na prośbę Użytkownika Serwisu, w przypadku powtarzających się roszczeń, naruszeń umowy, oceny poniżej minimalnej średniej oceny lub jakiegokolwiek podejrzenia naruszenia dobrego imienia firmy Adam, jej marki, reputacji lub działalności biznesowej, lub oddziałów firmy Adam, firma Adam ma prawo zastąpić Klienta innym Klientem dla określonego Użytkownika Serwisu lub dowolnej grupy Użytkowników Serwisu według własnego uznania. Adam zastrzega sobie prawo do dezaktywacji, według własnego uznania, korzystania z administracji i wsparcia technologicznego Adam.

Klient zgadza się, że roszczenia mogą być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika Serwisu lub za pośrednictwem firmy Adam.

Artykuł VIII
Wymagania wobec klientów

 

1. Dokumentacja i wiedza specjalistyczna. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zawsze:

a. posiadać wszelkie upoważnienia, licencje i pozwolenia wymagane przez prawo Polskie do wykonywania profesjonalnych usług. Klient oświadcza, że Profesjonaliści Klienta są pod względem medycznym, zdolni do wykonywania profesjonalnych usług.

b. mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz utrzymują wysoki poziom profesjonalizmu, obsługi i uprzejmości.

Adam zastrzega sobie prawo do okresowego sprawdzania dokumentacji Klienta w sposób, który Adam uzna za stosowny według własnego uznania.

2. Ubezpieczenie. bezpieczenie. Klient zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wraz z każdym z Profesjonalistów ponosi wyłączną odpowiedzialność za przyjęcie środków, które mogą być uzasadnione i odpowiednie, w tym wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia spełniającego wymogi wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

3. Poufność. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w trakcie współpracy biznesowej w ramach niniejszej Umowy, w tym między innymi informacji o klientach Klienta, cenach usług, jak również know-how Adama oraz treści niniejszej Umowy, nawet po jej zakończeniu.


4. Środki własne. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do zapewnienia własnych narzędzi, materiałów i innych przedmiotów do wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy oraz z umowy o dzieło w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wysokiej jakości, oraz do dojazdu do miejsca wykonania usługi w uzgodnionych terminach na własny koszt.

5. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się nie świadczyć usług w Polsce, z którymi Klient zawarł umowę za pośrednictwem Adam, oraz nie wykonywać żadnych innych czynności, które byłyby sprzeczne z interesami Adam i powinny lub mogłyby być konkurencyjne wobec Adama oraz powinny, lub mogłyby wyrządzić Adam szkodę w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 1 roku po jej rozwiązaniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Adam. Jakiekolwiek naruszenie tego postanowienia stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego z Klientem i Profesjonalistami Klienta.

Artykuł IX
Warunki finansowe

 

1. Zgoda na reprezentowanie w zakresie przyjmowania płatności. Klient wyznacza Adama do pełnienia funkcji tymczasowego przedstawiciela Klienta w zakresie przyjmowania płatności i wystawiania dokumentów wyłącznie od tych Użytkowników Serwisu, z którymi Klient zawiera umowę o dzieło. Klient zgadza się, że płatność dokonana na rzecz Adama w ten sposób będzie uważana za płatność dokonaną przez Usługobiorcę bezpośrednio na rzecz Klienta.

2. Dokumenty. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adam może wystawiać rachunki, faktury i dokumenty podatkowe w imieniu Klienta w ramach wsparcia administracyjnego Adam. Takie dokumenty będą dostarczane Klientowi za pośrednictwem platformy technologicznej. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dokumentów. Wszelkie korekty lub sugestie dotyczące korekt w rachunkach, fakturach lub dokumentach podatkowych za usługi profesjonalne muszą zostać przekazane Adam na piśmie w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty wystawienia. Jeżeli Adam nie zostanie powiadomiony w sposób opisany powyżej, Adam nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w dokumentach, za ich korektę ani za jakiekolwiek ponowne obliczenia lub płatności.

3. Opłata za usługę. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Adama miesięcznej opłaty serwisowej od każdej płatności otrzymanej od Użytkowników Serwisu za profesjonalne usługi wykonane w danym miesiącu, w wysokości 22% + VAT jeśli ma zastosowanie, od każdego rachunku za profesjonalne usługi.

4. Zmiany sposobu naliczania opłaty za usługę. Adam ma prawo do zmiany metody obliczania opłat za usługi w dowolnym czasie według własnego uznania na podstawie czynników rynku lokalnego oraz do powiadomienia Klienta o każdej takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Usług Adama przez Klienta po takiej zmianie metody obliczania opłat za usługi jest wyrazem zgody Klienta na taką zmianę.

5. Płatność na rzecz Klienta. Po potrąceniu wierzytelności Adama o zapłatę opłaty za usługę lub innych wierzytelności Adama wobec Klienta, Adam przekaże Klientowi kwoty zapłacone przez Użytkowników Usług za profesjonalne usługi świadczone na konto Klienta podane przez Klienta do wiadomości Adama z odpowiednim wyprzedzeniem. Adam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudane transakcje w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych bankowych podczas rejestracji lub w dowolnym momencie współpracy.

6. Potrącenie. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adam może jednostronnie potrącić roszczenia Adama o zapłatę opłaty za usługę lub kary umownej na podstawie niniejszego Regulaminu z roszczeniami Klienta wobec Adama o zapłatę kwot otrzymanych od Użytkowników Serwisu.

7. Podatki i księgowość. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Klient i każdy z Profesjonalistów Klienta ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości lub ewidencji podatkowej, płacenie podatków i opłat od dochodów oraz inne zobowiązania ustawowe.

8. Zmiany cen usług malarskich. Ceny profesjonalnych usług mogą ulegać zmianom w czasie w zależności od wymagań i uzgodnień pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Serwisu.

Artykuł X.
Okres obowiązywania Umowy

1. Okres obowiązywania Umowy. Okres obowiązywania Umowy. Warunki określone w niniejszym Regulaminie obowiązują od dnia rejestracji Klienta w usługach świadczonych przez firmę Adam. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez firmę Adam, Klient zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i podania wszystkich wymaganych informacji. Zaznaczając podczas rejestracji przycisk "Zgadzam się z regulaminem i polityką prywatności", Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

- jest upoważniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rejestracjami, do zawarcia umowy o korzystanie z usług platformy Adam w celu świadczenia profesjonalnych usług;

- dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, w tym ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z Warunków i Umowy, w pełni je rozumie i zgadza się na ich przestrzeganie; - wszystkie przekazane nam przez niego informacje są dokładne, prawdziwe, poprawne i kompletne.

2. Wypowiedzenie. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy (za pomocą środków elektronicznych lub innych) z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie. Adam może również rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient przestał spełniać warunki ustawowe lub normy i zasady wykonywania profesjonalnych usług przez Adama. Adam niezwłocznie powiadomi Klienta o takim rozwiązaniu.

Artykuł XI
Kary umowne

 

1. Naruszenie zobowiązań. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku należytego i terminowego wykonania profesjonalnych usług wynikających z umowy o dzieło Adam zachowuje wyłączne prawo do naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości do 2500 PLN za każde naruszenie. ​

2. Naruszenie poufności. W przypadku naruszenia poufności zgodnie z punktem 3 artykułu VIII Klient zapłaci Adamowi karę umowną w wysokości 10 000 PLN za każde naruszenie.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta zobowiązań wynikających z punktu 5 artykułu VIII niniejszego Regulamin Klient zapłaci firmie Adam karę umowną w wysokości 20 000 PLN za każde naruszenie.

4. Ustalenia dotyczące kary umownej nie mają wpływu na prawo do dochodzenia odszkodowania poniesionego w związku z naruszeniem zobowiązań, jeżeli takie naruszenie podlega karze umownej, również w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. Strony oświadczają, że wysokość kary umownej jest adekwatna do ewentualnej szkody, jaka może powstać w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Artykuł XII
Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy. Adam zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym czasie ze skutkiem od chwili ogłoszenia nowego brzmienia Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na portalu internetowym dostępnym w ramach Usług Adam lub od chwili jego elektronicznego powiadomienia Klienta. W przypadku zmiany Regulaminu, jego zmienione brzmienie zostanie opublikowane w Internecie (malarzadam.pl). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystając z Usług Adam po ogłoszeniu nowego brzmienia Umowy, wyraża na to zgodę i będzie związany nowym brzmieniem. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianą Umowy, będzie miał prawo odstąpić od niej w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia zmiany. Żądanie odstąpienia od Umowy Klient musi wysłać pocztą elektroniczną na adres adam@malarzadam.pl.

2. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Czeskiej.

3. Cesja. 3. Cesja. Klient nie może cedować lub przenieść, w całości lub w części, niniejszej Umowy lub jakichkolwiek swoich praw, lub obowiązków z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Adam może dokonać cesji lub przenieść niniejszą Umowę, lub niektóre, lub wszystkie swoje prawa i obowiązki z niej wynikające, w całości lub w części, od czasu do czasu i bez zgody

4. Całość Umowy. Niniejsza Umowa, w tym wprowadzenie oraz wszystkie dodatkowe warunki, stanowi całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy oraz zastępuje i unieważnia wszystkie wcześniejsze i równoległe umowy lub porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Użyte w niniejszym dokumencie określenia "w tym" i "obejmują" oznaczają "obejmują, ale nie ograniczają się do".

5. Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu okaże się w całości lub w części niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, takie postanowienie lub jego część w odpowiednim zakresie nie będzie uważane za część niniejszego dokumentu, jednakże zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałej części niniejszego dokumentu pozostanie nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie (lub jego części) postanowieniem (lub jego częścią), które jest zgodne z prawem, ważne i wykonalne, a jego skutek jest możliwie najbardziej zbliżony do niezgodnego z prawem, nieważnego lub niewykonalnego postanowienia (lub jego części), biorąc pod uwagę treść i cel niniejszej Umowy.

6. Data obowiązywania Warunków: 1 sierpnia 2020 r.

 

bottom of page