top of page

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Adam Technology s.r.o., Numer identyfikacyjny spółki (IČO): 09360735, zarejestrowana pod adresem: Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praga 6, Czechy prowadzącą aplikacje internetową Adam pod adresem malarzadam.pl (zwana dalej spółką “Spółką”), jako administrator danych, pragnie niniejszym poinformować użytkowników aplikacji internetowej (zwanych dalej również "Podmiotami danych")  o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym o zakresie praw Podmiotów danych związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Spółkę.

1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Spółka przetwarza, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej "RODO") oraz zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami o ochronie danych, następujące dane osobowe: 

(a) Dane identyfikacyjne i adres: (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres kontaktowy, numer rachunku bankowego);

(b) Informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w celach podatkowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, stały adres lub siedziba, miejsce urodzenia, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, kraj zamieszkania, numer VAT, numer identyfikacyjny konta bankowego, właściciel konta.

(c) Informacje zbierane automatycznie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, wersja aplikacji i lokalizacja geograficzna. Gromadzimy również informacje na temat Twojego korzystania ze strony internetowej Adam, takie jak odwiedzone strony lub wyszukiwane hasła. Zbieramy te informacje poprzez ustawienie plików cookies. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej oraz w zakresie i przez czas niezbędny do realizacji tych celów.


 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

(a) W celu pośredniczenia w komunikacji pomiędzy niezależnymi usługodawcami a ich klientami końcowymi

 • Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie - imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres kontaktowy, numer rachunku bankowego - jest niezbędne w celu pośredniczenia w komunikacji pomiędzy niezależnymi usługodawcami świadczącymi usługi malarskie i inne usługi dotyczące gospodarstwa domowego a ich klientami końcowymi, oraz w celu późniejszego wypełniania praw i obowiązków wynikających ze świadczenia usług przez Adama, w tym prowadzenia ewidencji takich relacji i związanej z nimi komunikacji pomiędzy Tobą a Spółką za pośrednictwem aplikacji internetowej.

 

(b) W celu ochrony interesów prawnych (roszczenia)

 • Przetwarzanie danych osobowych w ograniczonym zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które obejmują dochodzenie roszczeń Spółki wobec osób trzecich oraz zapewnienie ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki. 

 

(c) Marketing i promocja Firmy oraz usług aplikacji internetowych poprzez promocyjne e-maile i inne elektroniczne środki komunikacji handlowej zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

 • Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe Podmiotów danych w następującym zakresie:

       adres e-mail.

 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w tych wiadomościach.

 

(d) W celu przekazywania niezbędnych informacji zgodnie z przepisami prawnymi w celach podatkowych (szczególnie dyrektywą DAC7).

 • Przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska lub nazwy firmy, stałego adresu lub siedziby, miejsca urodzenia, daty urodzenia, numeru identyfikacji podatkowej, kraju zamieszkania, numeru VAT, numeru identyfikacyjnego konta bankowego i właściciela konta, jest niezbędne do przekazywania wymaganych informacji zgodnie z przepisami prawnymi w celach podatkowych (szczególnie dyrektywą DAC7).

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Aby osiągnąć wyżej opisane cele, dane osobowe mogą być przetwarzane, oprócz Spółki i jej pracowników, również przez partnerów Spółki. Spółka starannie dobiera swoich partnerów zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać dane osobowe jako podmioty przetwarzające, i powierza dane osobowe wyłącznie podmiotom, które zapewniają wystarczającą gwarancję, że stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec przede wszystkim przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu przekazanych, zapisanych danych osobowych lub danych osobowych przetwarzanych w inny sposób lub nieuprawnionemu dostępowi do nich.

 

Innymi podmiotami, które mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika są lub mogą być w przyszłości:

 

 • osoby, które zarządzają technicznymi aspektami danej usługi lub operatorzy technologii wykorzystywanych przez Spółkę do świadczenia takich usług (np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych; dostawcy usług komunikacyjnych, dostawcy usług marketingowych i promocyjnych);

 • osoby, świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki (np. kancelaria prawna)

 

Spółka jest również zobowiązana do ujawnienia niektórych danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na przykład organom administracyjnym, sądom lub organom ścigania w związku z postępowaniami administracyjnymi, karnymi lub cywilnymi.


4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres trwania stosunku umownego oraz przez 5 lat po jego zakończeniu, przede wszystkim ze względu na ewentualne przyszłe roszczenia wobec użytkownika lub roszczenia użytkownika wobec Spółki. Jeżeli cel przetwarzania danych osobowych przestał istnieć lub upłynął czas, w którym dane te mogły być przetwarzane, takie dane osobowe zostaną niezwłocznie i nieodwracalnie usunięte.

 • Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku ustawowego, Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres określony w przepisach prawa i regulacjach, w tym m.in. w przepisach podatkowych i rachunkowych.

 • W przypadku uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe przetwarzane są przez okres odpowiadający indywidualnym celom związanym ze szczególnym uzasadnionym interesem. 


 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych (Prawo to umożliwia Podmiotom danych otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na ich temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych i innych informacji określonych w Art. 15 RODO;

 • Prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania wszelkich danych osobowych, które dotyczą Podmiotów danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; a także prawo do bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne);

 • Prawo do sprostowania danych (prawo do żądania, aby Spółka bez zbędnej zwłoki skorygowała niedokładne dane osobowe dotyczące użytkownika);

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do zażądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi w przypadku, gdy Spółka weryfikuje dokładność danych; lub jeśli Spółka przetwarza dane osobowe nielegalnie, ale użytkownik nie chce, aby zostały one usunięte);

 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania od Spółka usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w przypadku gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy użytkownik wycofał zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane przez Spółkę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania lub gdy Spółka przetwarzała dane osobowe niezgodnie z prawem);

 • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw można skontaktować się ze Spółką listownie pod adresem: Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praga 4, Czechy lub za pośrednictwem adresu e-mail: adam@malarzadam.pl.

bottom of page