top of page

Ogólne warunki współpracy 

1. Stosunek umowny i usługi:

1. 1. Adam: 

Adam oznacza Adam Technology s.r.o., spółkę z siedzibą pod adresem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praga 6, Republika Czeska IČO (numer identyfikacyjny): 09360735 zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydział C, sygnatura 335125.

 

Adam jest platformą technologiczną (zwaną dalej "Platformą Adam"), której celem jest umożliwienie osobom fizycznym i prawnym wyrażenia zainteresowania profesjonalnymi usługami w dziedzinie gospodarstwa domowego (zwanymi dalej "Profesjonalnymi usługami") świadczonymi przez niezależnych dostawców takich usług, na podstawie umowy z Adam. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Adam nie świadczy profesjonalnych usług ani żadnych innych usług rzemieślniczych lub usług gospodarstwa domowego, a wszystkie takie usługi są świadczone przez niezależnych dostawców, którzy nie są pracownikami firmy Adam.

 

Uzyskując dostęp do usług i korzystając z nich, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki (zwane dalej "Umową") ustanawiające stosunek umowny między Użytkownikiem a firmą Adam. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać z usług. Niniejszy Regulamin wyraźnie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia z Użytkownikiem. Adam może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu wypowiedzieć ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Użytkownika w trybie natychmiastowym, lub zaprzestać świadczenia usług bądź odmówić dostępu do usług, lub ich części i z dowolnego powodu.

 

Adam może zmienić warunki dotyczące usług. Zmiany takie stają się obowiązujące z chwilą opublikowania zaktualizowanych warunków tutaj lub z chwilą opublikowania zmienionych warunków w ramach danej usługi. Uzyskując dostęp do usług i korzystając z nich po opublikowaniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki.

​1. 2. Użytkownik Serwisu (zwany "Użytkownikiem"):

Użytkownik Serwisu oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która wyraziła zainteresowanie zleceniem profesjonalnych usług dostarczonych przez niezależnych wykonawców.

 

Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, korzystając z Platformy Adam, oświadcza że ukończył 18 lat lub podlegał okolicznościom, które zapewniły mu zdolność do czynności prawnych, a zatem jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownik działa w imieniu osoby prawnej, korzystając z Platformy Adam oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu osoby prawnej, której dane (w tym m.in. nazwę firmy i numer identyfikacyjny)

 

Użytkownik, jako przedstawiciel osoby prawnej, przekazał firmie Adam, wyrażając zainteresowanie zamówieniem profesjonalnych usług. Świadome podawanie fałszywych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, jest poważnym i oszukańczym postępowaniem, które może spowodować znaczne szkody i naruszenie ochrony danych osobowych firmy Adam, niezależnych dostawców profesjonalnych usług i innych osób trzecich, w tym czasochłonność, wysiłek wymagany do rozpatrzenia takiego wniosku i koszty z tym związane, a także potencjalne grzywny. Jeśli użytkownik świadomie poda firmie Adam fałszywe, przypadkowe lub w inny sposób fikcyjne informacje podczas wyrażania zainteresowania zamówieniem profesjonalnych usług, naraża się na ryzyko nałożenia przez firmę Adam grzywny w wysokości do 1 000 zł za każdą taką świadomie podaną fałszywą informację.

​1. 3. Profesjonalista:

Profesjonalista oznacza niezależnego dostawcę usług działającego jako osoba prawna lub osoba fizyczna, który chce, jako partner umowny Adama, zawrzeć z Użytkownikiem Serwisu Umowę o dzieło dotyczącą świadczenia profesjonalnych usług określonych w punkcie 1.1.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Profesjonaliści są niezależnymi usługodawcami i nie są zatrudnieni przez Adam. Między Profesjonalistami a Adamem nie istnieje stosunek pracy.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adam nie sprawdza licencji zawodowych ani zezwoleń Profesjonalistów świadczących usługi zamówione za pośrednictwem Platformy Adam.

 

Świadczenie profesjonalnych usług zdefiniowanych w punkcie 1.1: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adam nie jest dostawcą profesjonalnych usług. Usługi te są świadczone przez niezależnych usługodawców - Profesjonalistów, którzy nie są zatrudnieni przez firmę Adam.

1. 4. Umowa o dzieło:

​Umowa o Dzieło oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Profesjonalistą, która określa zobowiązanie Profesjonalisty do świadczenia usług na rzecz Użytkownika Serwisu w uzgodnionym zakresie i za uzgodnioną cenę.

1. 5. Miejsce wykonania usługi:

Jest to miejsce określone przez Użytkownika Serwisu podczas wyrażania zainteresowania zakupem profesjonalnych usług w zapytaniu o profesjonalną usługę.

1. 6. Komunikacja między Stronami:

Strony porozumiewają się za pomocą danych kontaktowych podanych w Zapytaniu o Profesjonalną Usługę przez Usługobiorcę oraz na stronie internetowej Adam przez Adam.

1. 7. Usługi Adam:

Usługi świadczone przez Adam obejmują między innymi udostępnianie Platformy Technologicznej Adam, obsługę klienta oraz komunikację między Klientem a Użytkownikiem Profesjonalnej Usługi.

2. Wysłanie zapytania ofertowego na stronie malarzadam.pl

2. 1. Zapytanie ofertowe dla Profesjonalisty zamieszczone online na stronie www.Profesjonalistydam.pl lub pod innym przekierowanym lub w inny sposób zmodyfikowanym adresem (zwane dalej "Zapytaniem") zawiera m.in.:

- specyfikację powierzchni użytkowej w Lokalizacji Serwisu, której pousługę Użytkownik Serwisu chce zlecić,
- informację, czy Profesjonalista powinien zakupić materiały (farbę), czy też Użytkownik przygotuje materiały na własny koszt,
- odcienie kolorów wybranych przez Użytkownika,
- informację, czy Użytkownik życzy sobie, aby po zakończeniu profesjonalnej usługi było przewidziane przemieszczanie, w tym przede wszystkim przenoszenie mebli i innych ruchomości, oraz gruntowne sprzątanie,
- informacja, czy Użytkownik życzy sobie usunięcia starej farby lub tapety, czy wymaga innych większych prac lub napraw, aby móc należycie wykonać profesjonalną usługę,
- cena oferowana Profesjonalistów przez Użytkownika Serwisu za wykonanie profesjonalnej usługi,
- imię i nazwisko Użytkownika Serwisu,
- numer telefonu Użytkownika Serwisu,
- adres e-mail Użytkownika Serwisu,
- termin, w którym Użytkownik Serwisu chce zlecić Profesjonalistów wykonanie profesjonalne usługi,
- adres Miejsca Wykonywania Usługi.

3.  Zakres Profesjonalnych Usług

3. 1. Dokładna specyfikacja usług Profesjonalisty, o którą pyta Usługobiorca, znajduje się w Zapytaniu ofertowym na profesjonalną usługę.

3. 2. Profesjonalne usługi świadczone są w Miejscu świadczenia Usługi określonym w Zapytaniu o profesjonalną usługę.

3. 3. Użytkownik Serwisu i Profesjonalista przed rozpoczęciem usługi w Miejscu Wykonywania Usługi zatwierdzają ostateczny zakres prac i cenę w formie pisemnej z podpisami obu Stron (zwanej dalej "Zamówieniem").
 

4. Cena 


4. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi platformy Adam mogą podlegać opłatom za usługi lub towary, które Użytkownik otrzymuje od Profesjonalisty. Po otrzymaniu przez Użytkownika usług lub towarów nabytych za pośrednictwem usług platformy Adam będzie pośredniczył w imieniu Profesjonalisty w uiszczeniu stosownych opłat jako pełnomocnik do pobierania opłat z ograniczonym zakresem uprawnień Profesjonalisty. Uiszczone przez Użytkownika opłaty są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że Adam postanowi inaczej.

4. 2. Po wprowadzeniu przez Użytkownika danych wejściowych na stronie www.Profesjonalistydam.pl Adam wyświetli cenę rekomendowaną, która w ocenie Adama odpowiada wprowadzonym danym wejściowym i po której, w ocenie Adama, Użytkownik Serwisu może zostać skojarzony z Profesjonalistą. Podana cena jest jedynie ceną zalecaną i szacunkową, ustaloną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika Serwisu. Ostateczna cena ustalana jest wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem Serwisu w Miejscu Świadczenia Usług przed rozpoczęciem przez Profesjonalisty świadczenia profesjonalnych usług. Adam nie ustala ostatecznej ceny i nie ma na nią żadnego wpływu.


4. 3. Ostateczna cena za profesjonalne usługi ustalana jest przez Profesjonalistę w Miejscu Usługi przed rozpoczęciem usługi na podstawie profesjonalnej oceny przez Profesjonalistę zakresu prac, pomiarów Miejsca Usługi oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną cenę.


4. 4. W przypadku, gdy ostateczna cena określona przez Profesjonalistę przed rozpoczęciem usługi różni się od zalecanego kosztorysu, Użytkownik będzie uprawniony do anulowania Zapytania przed rozpoczęciem usługi.

4. 5. Termin płatności wynosi 7 dni od przekazania przez Profesjonalistę podpisanego protokołu. Wpłaty gotówkowe oraz wpłaty na inne konta nie będą uwzględniane.

4. 6. W przypadku nadpłaty Użytkownik ma prawo żądać zwrotu pieniędzy, które zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Adama drogą mailową istnienia nadpłaty.


4. 7. Użytkownik Serwisu ma prawo do bezpłatnego odwołania swojego Zapytania ofertowego nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi. W przypadku anulowania Zapytania w terminie krótszym niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi, Adam może obciążyć Użytkownika Serwisu opłatą za anulowanie w wysokości do 30% zalecanej ceny Zapytania lub 200 zł, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
 

4. 8. Użytkownik usługi wyraża zgodę na to, że w przypadku niezapłacenia odpowiedniej wysokości i w terminie ceny za dzieło wykonane na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam, nastąpi cesja następujących wierzytelności z Profesjonalisty na spółkę Adam, która zajmie się windykacją tych wierzytelności od Użytkownika usługi:
a) cała wierzytelność wraz z należnymi odsetkami, której podstawę stanowi roszczenie do zapłaty przez Użytkownika usługi ceny za wykonanie dzieła na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Profesjonalistaem a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam;
b) całą wierzytelność wraz z należnymi odsetkami, której podstawę stanowi roszczenie do zapłaty przez Użytkownika usługi kary umownej w wysokości 0,05% od kwoty długu za cenę za dzieło za każdy, nawet rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie ceny za dzieło na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Profesjonalistą, a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam.

 

5. Zawarcie Umowy o Dzieło


5. 1. Umowa o wykonanie dzieła zostanie zawarta po podpisaniu Zamówienia na wykonanie dzieła.


5. 2. Przez zawarcie Umowy o Dzieło Profesjonalista zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Serwisu profesjonalnych usług w zakresie i na warunkach określonych w Zamówieniu na profesjonalne usługi w Miejscu Świadczenia Usług przed rozpoczęciem usługi.


5. 3. Adam nie gwarantuje profesjonalnego zachowania, wykonania lub jakości usług świadczonych przez poszczególnych Profesjonalistów.

5. 4. Platforma Adam jest skutecznym narzędziem służącym do kojarzenia Użytkowników Serwisu i Profesjonalistów. Adam nie rekomenduje ani nie udziela Użytkownikowi Serwisu żadnych porad dotyczących wyboru konkretnego Profesjonalisty.

5. 5. Adam nie gwarantuje, że Użytkownik Serwisu zostanie skojarzony z tym samym Profesjonalistą, ani że wykonanie lub jakość profesjonalnej usługi będzie taka sama, jeśli ten sam Użytkownik Serwisu będzie składał wielokrotne Zapytania lub zapytania dotyczące tego samego Miejsca świadczenia usług.

Na powyższych warunkach Klient przenosi na Adam określone wierzytelności związane ze wszystkimi przyszłymi Umowami o Dzieło zawartymi z Użytkownikami Serwisu w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Adam. Adam przyjmie te przyszłe wierzytelności na powyższych warunkach.

6. Inne warunki umowy o dzieło

W uzupełnieniu ustaleń określonych w niniejszym Regulaminie powyżej oraz w Zapytaniu o profesjonalną usługę niniejszym uzgadnia się następujące warunki świadczenia profesjonalnej usługi przez Profesjonalistę na rzecz Użytkownika Serwisu:

6. 1. Profesjonalista zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika Serwisu o zakresie i ostatecznej cenie profesjonalnych usług w Zamówieniu zawartym pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem Serwisu.

6. 2. Profesjonalista zawiadamia Użytkownika Serwisu o zakończeniu wykonywania profesjonalnych usług poprzez podpisanie protokołu przekazania wykonanych prac (zwanego dalej "Protokołem zdawczo-odbiorczym"), który powinien być podpisany pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem Serwisu.

6. 3. Profesjonalista ma prawo zakończyć profesjonalne usługi w dowolnym czasie i dniu uzgodnionym z Użytkownikiem Serwisu.
 

6. 4 Użytkownik zobowiązuje się współpracować z Profesjonalistą w sposób określony w regulaminie lub zgodnie z uzasadnionymi żądaniami Profesjonalisty, w tym między innymi w następujących kwestiach:

- Umożliwienia Profesjonaliście dostępu do pomieszczeń w celu wykonania usługi lub przekazania Profesjonaliście kluczy lub kodów dostępu do budynku w celu wykonania usługi;
- Zapewnienie, że Lokalizacja Usługi jest dostępna i odpowiednia do wykonania usługi, w szczególności wolna od jakichkolwiek przedmiotów, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić wykonanie usługi. Profesjonalista nie jest zobowiązany do zapewnienia usunięcia takich przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania swojego zadania. W przypadku nieusunięcia takich przedmiotów, Profesjonalista nie jest zobowiązany ani upoważniony do ich usunięcia i wykonania usługi, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie usługi spowodowane nieusunięciem takich przedmiotów. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zainteresowanie Zapytaniem lub uzgodnił z Profesjonalistą przed ostatecznym potwierdzeniem ceny usługę obejmującą przenoszenie mebli lub innych rzeczy ruchomych oraz gruntowne sprzątanie po wykonaniu usługi profesjonalnej;
- Powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonanie usług Profesjonalisty.
- Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia i inspekcji przestrzeni bez zbędnej zwłoki po jej zakończeniu.
- W przypadku, gdy Usługobiorca jest osobą prawną, zobowiązuje się on do zapewnienia, że wyżej wymienione obowiązki są przestrzegane przez użytkowników budynku, w którym świadczone są usługi.


6. 5. W przypadku zwłoki Użytkownika Usługi w zapłacie należności za potwierdzone Zamówienie (tj. należności za profesjonalne usługi), Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Profesjonalisty kary umownej w wysokości 0,05% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki lub jego dowolną część.
 

7. Kontrola profesjonalnych usług i rozpatrywanie reklamacji


7. 1. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych czynności, Użytkownik Usługi jest uprawniony do wskazania wad w pracy Profesjonalisty niezwłocznie po ich wykryciu, ale nie później niż w dniu przekazania powierzchni przez Profesjonalistę, poprzez wymienienie przedmiotowych wad w Protokole przekazania opisującym konkretne wady usług Profesjonalisty oraz poprzez przesłanie kopii Protokołu przekazania na adres e-mail Adama podany na stronie internetowej spółki.


7. 2. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w punkcie powyżej usługę uznaje się za wykonaną należycie, zgodnie z Zamówieniem.

7. 3. W przypadku wad ukrytych Użytkownik Serwisu jest uprawniony do wskazania wad wykonanych prac niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przekazania wykonanych prac.

7. 4. W przypadku, gdy Profesjonalista wyrządzi Użytkownikowi szkodę, naruszając swoje zobowiązania umowne, Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od Profesjonalisty zwrotu tej szkody.

7. 5. Przed wpuszczeniem Profesjonalisty do Miejsca Świadczenia Usług, Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego schowania wszystkich wartościowych i delikatnych przedmiotów. Adam nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich przedmiotów.

8. Ochrona danych osobowych

8. 1. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Adamowi zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b) ustawy nr 110/2019 Sb. o ochronie danych osobowych. Odpowiednie dane osobowe muszą być przetwarzane w celu umożliwienia wykonania zlecenia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

8. 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą zostać przekazane Profesjonaliście, który wyraził zainteresowanie świadczeniem usług na rzecz Użytkownika Serwisu zgodnie z Zapytaniem Użytkownika Serwisu.

8. 3. Korzystając z Platformy Adam, w tym między innymi składając Zapytanie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Adama korespondencji, w tym wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail oraz listów. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

8. 4. Adam poinformuje Użytkownika Serwisu o przysługującym mu prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie do sprostowania danych osobowych. Jeżeli Użytkownik Serwisu stwierdzi lub uzna, że Adam przetwarza jego dane osobowe w sposób naruszający prawo Użytkownika Serwisu do ochrony życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności, jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od Adama wyjaśnień, naprawienia sytuacji, w tym m.in. zablokowania, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych.

8. 5. Użytkownik Serwisu niniejszym udziela Adamowi wyraźnej zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu informacji handlowych dotyczących usług Adama. Adam niniejszym informuje Użytkownika Serwisu, że może on w każdej chwili cofnąć zgodę na takie wykorzystanie jego adresu e-mail.


8. 6. Adam może udzielić wszelkich niezbędnych informacji likwidatorowi roszczeń ubezpieczeniowych lub zakładowi ubezpieczeń w przypadku reklamacji, sporu lub konfliktu, który może skutkować powstaniem roszczenia ubezpieczeniowego, a którego stronami są Użytkownik i niezależny dostawca, jeżeli takie informacje są niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji, sporu lub konfliktu.


8. 7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykonanie przez Profesjonalisty zdjęć lub filmów z wykonanej pracy oraz wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Adama na swojej stronie internetowej, Facebooku, Google lub w innych materiałach lub celach promocyjnych.
 

9. Postanowienia wspólne i końcowe


9. 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie również do poszczególnych Umów o dzieło oraz Zapytań o profesjonalną usługę.

 

9. 2. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Czeskiej.

9. 3. Usługi są świadczone "tak jak jest" i "tak jak są dostępne". Adam wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje, zarówno wyraźne, pośrednie, jak i ustawowe, które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszym Regulaminie.

9. 4. Ponadto Adam nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących niezawodności, terminowości, jakości, przydatności lub dostępności usług oraz wszelkich usług zamawianych przy użyciu naszych usług, ani nie gwarantuje, że usługi będą ciągłe i wolne od błędów.

9. 5. Adam nie gwarantuje jakości, przydatności, bezpieczeństwa lub dostępności Profesjonalisty.


9. 6. Użytkownik Serwisu udziela swojej wyraźnej uprzedniej zgody w rozumieniu drugiego zdania § 1897 czeskiego Kodeksu cywilnego na przeniesienie praw wynikających dla Adama z Zapytania na osobę trzecią wybraną przez Adama, pod warunkiem, że obowiązki wynikające dla Adama z Zapytania zostaną jednocześnie przeniesione na tę samą osobę lub podmiot. W razie potrzeby Użytkownik Serwisu wyraża również zgodę na udzielenie zgody zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego ustępu w odpowiedniej formie osobie trzeciej wybranej przez Adama.
 

9. 7. Użytkownik Serwisu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 

9. 8. Niniejszy Regulamin wszedł w życie i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha | ICO: 09360735
www.malarzadam.pl

bottom of page