top of page

Ogólne warunki współpracy 

1. Stosunek umowny i usługi:

1. 1. Adam: 

Adam oznacza Adam Technology s.r.o., spółkę z siedzibą pod adresem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praga 6, Republika Czeska IČO (numer identyfikacyjny): 09360735 zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydział C, sygnatura 335125.

Adam jest platformą technologiczną (zwaną dalej "Platformą Adam"), której celem jest umożliwienie osobom fizycznym i prawnym wyrażenia zainteresowania usługami malarskimi i innymi usługami rzemieślniczymi oraz usługami gospodarstwa domowego (zwanymi dalej "Usługami malarskimi") świadczonymi przez niezależnych dostawców takich usług na podstawie umowy z Adam. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Adam nie świadczy usług malarskich ani żadnych innych usług rzemieślniczych lub usług gospodarstwa domowego, a wszystkie takie usługi są świadczone przez niezależnych dostawców, którzy nie są pracownikami firmy Adam.

Uzyskując dostęp do usług i korzystając z nich, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki (zwane dalej "Umową") ustanawiające stosunek umowny między Państwem a firmą Adam. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać z usług. Niniejszy Regulamin wyraźnie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia z Użytkownikiem. Adam może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu wypowiedzieć ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Użytkownika w trybie natychmiastowym, lub zaprzestać świadczenia usług bądź odmówić dostępu do usług, lub ich części.

Adam może zmienić warunki dotyczące usług. Zmiany takie stają się obowiązujące z chwilą opublikowania zaktualizowanych warunków tutaj lub z chwilą opublikowania zmienionych warunków w ramach danej usługi. Uzyskując dostęp do usług i korzystając z nich po opublikowaniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki.

​1. 2. Użytkownik Serwisu (zwany "Użytkownikiem"):

Użytkownik Serwisu oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która wyraziła zainteresowanie otrzymaniem usług malarskich dostarczonych przez niezależnych wykonawców.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, korzystając z Platformy Adam oświadczasz, że ukończyłeś 18 lat lub podlegałeś okolicznościom, które zapewniły Ci zdolność prawną i w związku z tym jesteś osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli Użytkownik działa w imieniu osoby prawnej, korzystając z Platformy Adam oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu osoby prawnej, której dane (w tym m.in. nazwę firmy i numer identyfikacyjny) Użytkownik, jako przedstawiciel osoby prawnej, przekazał firmie Adam, wyrażając zainteresowanie zamówieniem usług malarskich.

Świadome podawanie fałszywych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, jest poważnym i oszukańczym postępowaniem, które może spowodować znaczne szkody i naruszenie ochrony danych osobowych firmy Adam, niezależnych dostawców usług malarskich i innych osób trzecich, w tym czasochłonność, wysiłek wymagany do rozpatrzenia takiego wniosku i koszty z tym związane, a także potencjalne grzywny. Jeśli użytkownik świadomie poda firmie Adam fałszywe, przypadkowe lub w inny sposób fikcyjne informacje podczas wyrażania zainteresowania zamówieniem usług malarskich, naraża się na ryzyko nałożenia przez firmę Adam grzywny w wysokości do 1 000 zł za każdą taką świadomie podaną fałszywą informację.

 

​1. 3. Malarz:

Malarz oznacza niezależnego dostawcę usług działającego jako osoba prawna lub osoba fizyczna, który chce, jako partner umowny Adama, zawrzeć z Użytkownikiem Serwisu Umowę o dzieło dotyczącą świadczenia usług malarskich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Malarze są niezależnymi usługodawcami i nie są zatrudnieni przez Adam. Między Malarzami a Adamem nie istnieje stosunek pracy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adam nie sprawdza licencji zawodowych ani zezwoleń Malarzy świadczących usługi zamówione za pośrednictwem Platformy Adam.

Świadczenie usług malarskich:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adam nie jest dostawcą usług malarskich. Usługi malarskie są świadczone przez niezależnych usługodawców - Malarzy, którzy nie są zatrudnieni przez firmę Adam.

1. 4. Umowa o dzieło:

Umowa o Dzieło oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Malarzem, która określa zobowiązanie Malarza do świadczenia usług malarskich na rzecz Użytkownika Serwisu w uzgodnionym zakresie i za uzgodnioną cenę.

1. 5. Miejsce wykonania usługi:

Jest to miejsce określone przez Użytkownika Serwisu podczas wyrażania zainteresowania zakupem usług malarskich w zapytaniu o usługę malowania.

1. 6. Komunikacja między Stronami:

Strony porozumiewają się za pomocą danych kontaktowych podanych przez Usługobiorcę w Zapytaniu o usługę malowania oraz przez Adama na stronie internetowej Adama.

2. Wysłanie zapytania ofertowego na stronie malarzadam.pl

2. 1. Zapytanie ofertowe dla Malarza zamieszczone online na stronie www.malarzadam.pl lub pod innym przekierowanym lub w inny sposób zmodyfikowanym adresem (zwane dalej "Zapytaniem") zawiera m.in.:

- specyfikację powierzchni użytkowej w Lokalizacji Serwisu, której pomalowanie Użytkownik Serwisu chce zlecić,

- informację, czy Malarz powinien zakupić materiały (farbę), czy też Użytkownik przygotuje materiały na własny koszt,

- odcienie kolorów wybranych przez Użytkownika,

- informację, czy Użytkownik życzy sobie, aby po zakończeniu usługi malowania było przewidziane przemieszczanie, w tym przede wszystkim przenoszenie mebli i innych ruchomości, oraz gruntowne sprzątanie,

- informacja, czy Użytkownik życzy sobie usunięcia starej farby lub tapety, czy wymaga innych większych prac lub napraw, aby móc należycie wykonać usługę malowania,

- cena oferowana Malarzowi przez Użytkownika Serwisu za wykonanie usługi malowania,

- imię i nazwisko Użytkownika Serwisu,

- numer telefonu Użytkownika Serwisu,

- adres e-mail Użytkownika Serwisu,

- termin, w którym Użytkownik Serwisu chce zlecić Malarzowi wykonanie usługi malarskiej

- adres Miejsca Wykonywania Usługi.

3.  Zakres malowania

3. 1. Dokładna specyfikacja usług Malarza, o którą pyta Usługobiorca, znajduje się w Zapytaniu ofertowym na usługę Malowania.

3. 2. Usługi malarskie świadczone są w Miejscu świadczenia Usługi określonym w Zapytaniu o Usługę Malowania.

3. 3. Użytkownik Serwisu i Malarz przed rozpoczęciem malowania w Miejscu Wykonywania Usługi zatwierdzają ostateczny zakres prac i cenę w formie pisemnej z podpisami obu Stron (zwanej dalej "Zamówieniem").

4. Cena 

 

4. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi platformy Adam mogą podlegać opłatom za usługi lub towary, które Użytkownik otrzymuje od Malarza. Po otrzymaniu przez Użytkownika usług lub towarów nabytych za pośrednictwem usług platformy Adam będzie pośredniczył w imieniu Malarza w uiszczeniu stosownych opłat jako pełnomocnik do pobierania opłat z ograniczonym zakresem uprawnień Malarza. Uiszczone przez Użytkownika opłaty są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że Adam postanowi inaczej.

 

4. 2. Po wprowadzeniu przez Użytkownika danych wejściowych na stronie www.malarzadam.pl Adam wyświetli cenę rekomendowaną, która w ocenie Adama odpowiada wprowadzonym danym wejściowym i po której, w ocenie Adama, Użytkownik Serwisu może zostać skojarzony z Malarzem. Podana cena jest jedynie ceną zalecaną i szacunkową, ustaloną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika Serwisu. Ostateczna cena ustalana jest wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem Serwisu w Miejscu Świadczenia Usług przed rozpoczęciem przez Malarza świadczenia usług malarskich. Adam nie ustala ostatecznej ceny i nie ma na nią żadnego wpływu.

 

4. 3. Ostateczna cena za usługi malarskie ustalana jest przez Malarza w Miejscu Usługi przed rozpoczęciem malowania na podstawie profesjonalnej oceny przez Malarza zakresu prac, pomiarów Miejsca Usługi oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną cenę.

 

4. 4. W przypadku, gdy ostateczna cena określona przez Malarza przed rozpoczęciem malowania różni się od zalecanego kosztorysu, Użytkownik będzie uprawniony do anulowania Zapytania przed rozpoczęciem malowania.

 

4. 5. Termin płatności wynosi 5 dni od przekazania przez Malarza wykonanej pracy. Wpłaty gotówkowe oraz wpłaty na inne konta nie będą uwzględniane.

 

4. 6. W przypadku nadpłaty Użytkownik ma prawo żądać zwrotu pieniędzy, które zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Adama drogą mailową istnienia nadpłaty.

 

4. 7. Użytkownik Serwisu ma prawo do bezpłatnego odwołania swojego Zapytania ofertowego nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem malowania. W przypadku anulowania Zapytania w terminie krótszym niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem malowania, Adam może obciążyć Użytkownika Serwisu opłatą za anulowanie w wysokości do 30% zalecanej ceny Zapytania lub 200 zł, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

4. 8. Użytkownik usługi wyraża zgodę na to, że w przypadku niezapłacenia w odpowiedniej wysokości i terminie ceny za dzieło wykonane na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam, nastąpi cesja następujących wierzytelności z malarza na spółkę Adam, która zajmie się windykacją tych wierzytelności od
Użytkownika usługi:
a) cała wierzytelność wraz z należnymi odsetkami, której podstawę stanowi roszczenie do zapłaty przez Użytkownika usługi ceny za wykonanie dzieła na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam;
b) całą wierzytelność wraz z należnymi odsetkami, której podstawę stanowi roszczenie do zapłaty przez Użytkownika usługi kary umownej w wysokości 0,05% od kwoty długu za cenę za dzieło za każdy, nawet rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie ceny za dzieło na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem usługi przy wykorzystaniu Usług spółki Adam.

 

5. Zawarcie Umowy o Dzieło

 

5. 1. Umowa o wykonanie dzieła zostanie zawarta po podpisaniu Zamówienia na wykonanie dzieła.

 

5. 2. Przez zawarcie Umowy o Dzieło Malarz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Serwisu usług malarskich w zakresie i na warunkach określonych w Zamówieniu na Usługi Malarskie w Miejscu Świadczenia Usług przed rozpoczęciem malowania.

 

5. 3. Adam nie gwarantuje profesjonalnego zachowania, wykonania lub jakości usług świadczonych przez poszczególnych Malarzy. 

 

5. 4. Platforma Adam jest skutecznym narzędziem służącym do kojarzenia Użytkowników Serwisu i Malarzy. Adam nie rekomenduje ani nie udziela Użytkownikowi Serwisu żadnych porad dotyczących wyboru konkretnego Malarza.

 

5. 5. Adam nie gwarantuje, że Użytkownik Serwisu zostanie skojarzony z tym samym Malarzem ani że wykonanie lub jakość usługi malowania będzie taka sama, jeśli ten sam Użytkownik Serwisu będzie składał wielokrotne Zapytania lub zapytania dotyczące tego samego Miejsca świadczenia usług.

 

6. Inne warunki umowy o dzieło

W uzupełnieniu ustaleń określonych w niniejszym Regulaminie powyżej oraz w Zapytaniu o Usługę Malowania niniejszym uzgadnia się następujące warunki świadczenia usług malowania przez Malarza na rzecz Użytkownika Serwisu:

6. 1. Malarz zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika Serwisu o zakresie i ostatecznej cenie usług malarskich w Zamówieniu zawartym pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem Serwisu.

6. 2. Malarz zawiadamia Użytkownika Serwisu o zakończeniu wykonywania usług malarskich poprzez podpisanie protokołu przekazania wykonanych prac (zwanego dalej "Protokołem zdawczo-odbiorczym"), który powinien być podpisany pomiędzy Malarzem a Użytkownikiem Serwisu.
 

6. 3. Malarz ma prawo zakończyć prace malarskie w dowolnym czasie i dniu uzgodnionym z Użytkownikiem Serwisu.

 

6. 4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się współpracować z Malarzem w sposób określony w warunkach, lub w uzasadniony sposób wymagany przez Malarza, w tym między innymi:

- Umożliwienia Malarzowi dostępu do pomieszczeń, które mają zostać pomalowane, lub udostępnienia Malarzowi kluczy lub kodów dostępu do budynku na potrzeby malowania;

- Zapewnienia, aby Miejsce Świadczenia Usług było dostępne i zdatne do malowania, w szczególności wolne od wszelkich przedmiotów, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwiać malowanie. Malarz nie jest zobowiązany do zapewnienia usunięcia takich przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania jego zadania. Jeżeli takie przedmioty nie zostaną usunięte, Malarz nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich usunięcia i wykonania malowania, a jednocześnie Malarz nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie dzieła spowodowane nieusunięciem takich przedmiotów. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Usługobiorca wyraził zainteresowanie Zapytaniem ofertowym lub uzgodnił z Malarzem przed ostatecznym potwierdzeniem ceny na usługę obejmującą przeniesienie mebli lub innych ruchomości oraz gruntowne sprzątanie po malowaniu;

- Przygotowania Miejsca Świadczenia Usługi poprzez usunięcie tapet i starej farby, lub w celu upewnienia się, że do prawidłowego wykonania malowania przez Malarza nie są wymagane żadne większe prace lub naprawy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Usługobiorca wyraził zainteresowanie Zapytaniem ofertowym lub uzgodnił z Malarzem przed ostatecznym potwierdzeniem ceny usługę, która obejmuje usunięcie starej farby, lub tapety i inne większe prace lub naprawy wymagane do prawidłowego wykonania malowania;

- Powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających malowanie

- Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do sprawdzenia i skontrolowania wykonanej pracy malarskiej bez zbędnej zwłoki po jej zakończeniu.

- W przypadku, gdy Użytkownikiem Serwisu jest osoba prawna, zobowiązuje się ona do zapewnienia, że powyższe zobowiązania będą przestrzegane przez użytkowników budynku, w którym świadczone są usługi.
 

6. 5. W przypadku zwłoki Użytkownika Usługi w zapłacie należności za potwierdzone Zamówienie (tj. należności za usługi malarskie), Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Malarza kary umownej w wysokości 0,05% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki lub jego dowolną część.

 

7. Kontrola usług malarskich i rozpatrywanie reklamacji
 

7. 1. Z uwagi na charakter wykonywanych czynności, Usługobiorca ma prawo wskazać wady w pracy Malarza niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w dniu przekazania malowanych pomieszczeń przez Malarza, poprzez wyszczególnienie przedmiotowych wad w Protokole Zdawczo-Odbiorczym opisującym konkretne wady w usługach malarskich oraz poprzez przesłanie kopii Protokołu Zdawczo-Odbiorczego na adres e-mail Adama podany na stronie internetowej firmy.

 

7. 2. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w punkcie powyżej usługę uznaje się za wykonaną należycie, zgodnie z Zamówieniem.

 

7. 3. W przypadku wad ukrytych Użytkownik Serwisu jest uprawniony do wskazania wad wykonanych prac niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia przekazania wykonanych prac.

 

7. 4. W przypadku, gdy Malarz wyrządzi Użytkownikowi szkodę, naruszając swoje zobowiązania umowne, Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od Malarza zwrotu tej szkody.

 

7. 5. Przed wpuszczeniem Malarza do Miejsca Świadczenia Usług, Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego schowania wszystkich wartościowych i delikatnych przedmiotów. Adam nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich przedmiotów.

 

8. Ochrona danych osobowych

8. 1. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Adamowi zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b) ustawy nr 110/2019 Sb. o ochronie danych osobowych. Odpowiednie dane osobowe muszą być przetwarzane w celu umożliwienia wykonania zlecenia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

8. 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą zostać przekazane Malarzowi, który wyraził zainteresowanie świadczeniem usług na rzecz Użytkownika Serwisu zgodnie z Zapytaniem Użytkownika Serwisu.

 

8. 3. Korzystając z Platformy Adam, w tym między innymi składając Zapytanie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Adama korespondencji, w tym wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail oraz listów. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. 

 

8. 4. Adam poinformuje Użytkownika Serwisu o przysługującym mu prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie do sprostowania danych osobowych. Jeżeli Użytkownik Serwisu stwierdzi lub uzna, że Adam przetwarza jego dane osobowe w sposób naruszający prawo Użytkownika Serwisu do ochrony życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności, jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od Adama wyjaśnień, naprawienia sytuacji, w tym m.in. zablokowania, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych.

 

8. 5. Użytkownik Serwisu niniejszym udziela Adamowi wyraźnej zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu informacji handlowych dotyczących usług Adama.  Adam niniejszym informuje Użytkownika Serwisu, że może on w każdej chwili cofnąć zgodę na takie wykorzystanie jego adresu e-mail.

 

8. 6. Adam może udzielić wszelkich niezbędnych informacji likwidatorowi roszczeń ubezpieczeniowych lub zakładowi ubezpieczeń w przypadku reklamacji, sporu lub konfliktu, który może skutkować powstaniem roszczenia ubezpieczeniowego, a którego stronami są Użytkownik i niezależny dostawca, jeżeli takie informacje są niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji, sporu lub konfliktu.

8. 7.  Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykonanie przez malarza zdjęć lub filmów z wykonanej pracy oraz wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Adama na swojej stronie internetowej, Facebooku, Google lub w innych materiałach lub celach promocyjnych.

9. Postanowienia wspólne i końcowe

 

9. 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie również do poszczególnych Umów o dzieło oraz Zapytań o usługę lakierniczą.

 

9. 2. Usługi są świadczone "tak jak jest" i "tak jak są dostępne". Adam wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje, zarówno wyraźne, pośrednie, jak i ustawowe, które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

9. 3. Ponadto Adam nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących niezawodności, terminowości, jakości, przydatności lub dostępności usług oraz wszelkich usług zamawianych przy użyciu naszych usług, ani nie gwarantuje, że usługi będą ciągłe i wolne od błędów.

 

9. 4. Adam nie gwarantuje jakości, przydatności, bezpieczeństwa lub dostępności Malarza.

 

9. 5. Użytkownik Serwisu udziela swojej wyraźnej uprzedniej zgody w rozumieniu drugiego zdania § 1897 czeskiego Kodeksu cywilnego na przeniesienie praw wynikających dla Adama z Zapytania na osobę trzecią wybraną przez Adama, pod warunkiem, że obowiązki wynikające dla Adama z Zapytania zostaną jednocześnie przeniesione na tę samą osobę lub podmiot. W razie potrzeby Użytkownik Serwisu wyraża również zgodę na udzielenie zgody zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego ustępu w odpowiedniej formie osobie trzeciej wybranej przez Adama.

9. 6. Użytkownik Serwisu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

9. 7. Niniejszy Regulamin wszedł w życie i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha | ICO: 09360735
www.malarzadam.pl

bottom of page